تبلیغات
اتاق تعاون استان اصفهان - اتاق تعاون استان اصفهان

اتاق تعاون استان اصفهان

سال 1395، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

آشنایی با اتاق تعاون استان اصفهان

 

          در اجرای ماده 57 فصل دهم قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و سپس اتاق تعاون استان اصفهان بعنوان شعبه اتاق تعاون مرکزی بصورت شخصیت حقوقی مستقل با درخواست 28 اتحادیه و شرکت تعاونی استان اصفهان در تاریخ 72/8/11 تشکیل و اساسنامه آن مشتمل بر 20 ماده و 16 تبصره مورد تصویب مجمع هیئت مؤسس قرار گرفت و سپس به  تأیید مقام عالی وزارت تعاون رسید.

با توجه به اصلاحات جدید قانون بخش تعاونی در مهرماه 77 ، تغییرات اساسنامه اتاق تعاون در تاریخ 78/4/29به تأئید مجمع نمایندگان اتاق رسید. هم اکنون اکثر اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فعال و توانمند استان عضو اتاق تعاون استان اصفهان می باشند.

اهداف تشكیل اتاق تعاون

1- انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاونی.

2- انجام اموری كه از طرف وزارت تعاون بدان محول می گردد طبق آئین نامه.

3- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربـوط به تعاونیها بصورت كدخدامنشی و صلح مابیـن اعضاء و تعاونیها.

وظائف و اختیارات اتاق تعاون

1- ایفای وظائـف و اختیارات اتـاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی كه عبارت است از :

الف ) ایجاد هماهنگی و همكاری بین بازرگانان و صاحبـان صنایع و معادن و كشاورزی بخش تعاونـی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری .

ب ) ارائه نظر مشورتی درخصوص لوایح و طرحهای مربوط به اتاق .

ج ) همكاری با وزارت تعاون و سایر دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط  بمنظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.

د ) ارتباط با اتاق سایر كشورها و تشكیل اتـاقهای مشترك و كمیته های مشترك با آنها براساس سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ایران.

ه ) تشكیـل و شركت در سمیـنارها و كنفرانسهای مربوط به اتاق در چارچوب  سیـاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.

و ) كوشش در راه شناسایی بازار كالاهای صادراتی ایران درخارج از كشور و تشویق وكمك به مؤسسات مربوطه جهت شركت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی.

ز ) تشویق وترغیب سرمایه گذاری داخلی در امـور تولیـدی بالاخص تولیـد كالاهای صادراتی كه دارای مزیت نسبی باشند.

ح ) تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق تشكیل مركز داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

ط ) ایجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیتهای اتاق.

ی ) صدور كارت عضویت طبق آئین نامه اتاق.

2- ایجاد هماهنگی و ارتباط و همكاری بین اتـاقهای تعاون دیگر و ایفای وظائف و اختیارات آنها در زمان عدم تشكیل و یا عدم فعالیت آنها و یا تفویض اختیارات خود در هر مورد به آنها.

3- ایجاد هماهنگی و همكاری و كمك جهت گسترش سرمایه گذاریهای مشترك و معاملات تعاونیها.

4- حل اختـلاف و داوری در محدوده امـورمربوط به تعاونیـها بصورت كدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و تعاونیها.

5- ارائه خدمات مشاوره ، كارشناسی ، انتشارات و سایر خدمات مورد نیاز تعاونیهای عضو .

6 ) برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مورد نیاز تعاونیها، یا همكاری و مشاركت با وزارت تعاون و دستگاههای ذیربط در این جهت و ایجاد مراكز و مؤسسات آموزشی.

7 ) برقراری ارتباط و همكاری با صندوق تعاون جهت هماهنگی تعاونیها با صندوق  تعاون خصوصاً جهت اخذ 4% حق تعاون و آموزش و دریافت و پرداخت وام و تسهیلات.

اركان اتاق تعاون :

1- مجمع نمایندگان     2 – هیأت رئیسه      3- هیأت بازرسی

اتاق تعاون استان اصفهان هم اکنون توسط هیئت مدیره ای مرکب از 7  نفر که منتخب مجمع نمایندگان  مورخ 91/3/10 اتاق و از مدیران اتحادیه ها و تعاونیهای مصرف کارکنان دولت، فرهنگیان و تامین نیاز بوده اداره می شود که هیئت مدیره مذکور آقای محمد طاهری را بصورت تمام وقت و بمنظور اجرای مصوبات هیئت مدیره و اداره امور جاری اتاق بعنوان دبیر اتاق تعاون استان انتخاب نمود.

هیئت بازرسی اتاق شامل دو نفر بازرس منتخب مجمع نمایندگان مورخ 94/5/27 اتاق و یک نفر بازرس منتصب از طرف مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می باشد که اسامی هیئت رئیسه و هیئت بازرسی اتاق به شرح ذیل می باشد:

هیئت رئیسه:

1- غلامرضا عبدالهی                        رئیس اتاق 

2- علیرضا فتاحیان                نائب رئیس هیئت رئیسه

3- محمد طاهری                  دبیر و عضو هیئت رئیسه

4- محمد حسن تبریزیان             عضو هیئت رئیسه

5- حبیب ا... بهرامی                  عضو هیئت رئیسه

6- سید محمد میرهادیان            عضو هیئت رئیسه

7- علی شهبازی بادی                عضو هیئت رئیسه

هیئت بازرسی:

1- سید اکبر حسینی               عضو هیئت بازرسی

2- محمد علی منشوری                 "             "

           

            اتاق تعاون استان اصفهان در راستای نیل به اهداف عالیه بخش تعاون و  براساس شرح وظائف تعیین شده، خدمات زیر را به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی ارائه می نماید :

1- صدور كارت عضویت برای اتحادیه ها و شركتهای تعاونی عضو اتاق.

2- صدور و تمدید كارت بازرگانی اتحادیه ها و شركتهای تعاونی عضو اتاق.

3- صدور گواهی مبدأ

4- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، بلند مدت و سمینارهای تخصصی ویژه مدیـران، كاركنان و اعضاء شركتها و اتحادیه های تعاونی.

5- برگزاری جلسات و گردهماییهای ترویجی.

6- تهیه و بررسی طرحهای توجیهی بمنظور دریافت تسهیلات تكلیفی.

7- تشكیل كمیته های تخصصی با عضویت مدیران اتحادیه ها و شركتهای تعاونی بمنظور بررسی مشكلات اعضاء در بخشهای مختلف و ارائه برنامه های راهبردی در جهت بهبود و شكوفائی بخش تعاون.

8- تشكیل كمیته حل اختلاف و داوری و برگزاری جلسات كمیته بطور مستمر بمنظور برقراری صلح ما بین اعضاء و تعاونیها.

9- اطلاع رسانی به تعاونیها در جهت شركت در نمایشگاهـهای تخصـصی داخلـی و خـارجی و همایشـهای علـمی و كاربردی.

10- مشاوره مالی و حسابرسی

11- مشاوره در امور حقوقی بخش تعاون

12- مشاوره در امور قانون کار و تأمین اجتماعی و بیمه

13- پیـگیری مسائـل و مشكلات بخش تعاون ازطریـق برگـزاری جلسات مشتـرك با فـرمانـداران، نمـاینـدگـان مجـلس شورای اسلامی شهرها و مدیران كل ادارات و سازمانها.

14- دفاع از حقوق تعاونیها در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی از طریق حضور نماینده دائمی اتاق در آن هیئتها.

15- برگزاری نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی.

16- شناسائی بازارهای مصرف داخلی و خارجی بمنظور تسهیل در عرضه تولیدات تعاونیهای تولیدی.

17- معرفی تولیدات و خدمات تعاونیها به بازارهای مصرف داخلی و خارجی.

18- ارائه خدمات و معرفی توانمندیهای تعاونیها در سایت اختصاصی اتاق تعاون  استان اصفهان.

19- شناسائی و ایجاد ارتباط بمنظور واردات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز شركتهای تعاونی.

20- ایجاد و برقراری ارتباط مابین تعاونیهای تولیدی و توزیعی بمنظور تأمین نیازمندیهای متقابل ( تعاون در تعاون )

               

 

مدیر سایت:
مهندس محمد رضا تبریزیان
(مدیر مرکز آموزش اتاق تعاون استان اصفهان)
شماره تماس 36626680-031

شورای نویسندگان:


آخرین پست ها


آمار سایت

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها