طرحهای قابل واگذاری استان به بخش غیر دولتی اعلام گردید

طرحهای پیشنهادی دستگاههای اجرایی استان قابل واگذاری به بخش خصوصی از طریق استانداری اصفهان اعلام گردید. متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای یادشده جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند نسبت به مشاهده فایل ذیل که حاوی لیست طرحهای مذکور می باشد اقدام نمایند.
لیست طرحها