اطلاعیه

تمدید مهلت فراخوان بیستمین دوره

 انتخاب صادر کنندگان نمونهثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1395 که از تاریخ 1395/3/3 آغاز گردیده بود، تا تاریخ 95/4/10 تمدید گردید.

جهت دریافت فایل PDF  فراخوان اینجا کلیک کنید