برگزاری مجمع نمایندگان و انتخاب هیئت بازرسی اتاق تعاون ایران

http://www.icccoop.ir/upload/modules/iContent2/Files/3625.JPG

مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران (عادی- نوبت اول) در روزسه شنبه 1395/4/29 با حضور اکثریت مطلق برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، دراین مجمع ضمن ارائه گزارش عملکرد هیئت رئیسه و هیئت بازرسی وتایید آن از سوی مجمع، صورت های مالی سال 94 و برنامه و بودجه سال 1395 اتاق مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
در ادامه بر اساس یکی از دستورات جلسه، هیئت بازرسی با رای اعضا مشخص شد و بر این اساس آقایان احمد هاشمی و مرتضی رخیصی به عنوان اعضای اصلی هیئت بازرسی و علی خواجوی بجستانی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.